Baltacı Arazın zirvəlerə çıxan səsi

1
Uşaqlıqdan böyüdün Vətən  dərdiyle
Vətənimizi qurtarmaq havasiyla               
Yaşadın xalqın döyünən ürəyiylə
     Sən doguldun millətinə xidmət edesən
     Əli dolu son mənzilivə sarı gedəsən
2
Məktəbi başladın başqa dil ilə
Ana dilini unutmaq şərti ilə
Öyrənmədin öz ana laylay səsi ilə
     Dilimizi yasaq edənlərə ar olsun
     Onların peşində gedənlər xar olsun
3  
Məktəbdə Fars dilini öyrənmək istəmədin     
Tər ağacıyla, kötəklə zor altına getmədin
Nədənlərini araşdırıb axtarmağa başladın
     Fars dilini öyrəndin farsca Farsları* ifşa edəsən
     Fars şovonizmin nə etdiyini xalqına göstərəsən
 *- (Fars şovonnizmindən sohbət grdir)
4
Məktəbdə oxutdular farslara* çomaq olasan
Farsların planların çizməyə qul olasan
Xalqını səndə asimiləşdirib quyruq olasan
      Sən bacarıb memar oldun doğma yurduna
      Vətənin, xalqın azad olub qurtulmasına
       *- (Fars şovonizmındən sohbət gedir)
5
Ömür qıssa idı, əlli səkkizdə canını aldı
Sən getdin adın yurdun Azərbaycana qaldı
Əsərlerin kitablaşıb xalqımıza qaldı
     Bugün adın çıxır Azərbaycanda zirvələrə
     Azərbaycan fəxr edir sənin kimi igidlərə
6
Vətəninehtiyacı var sənin kimi igidlərə
Yazıların, kitabların yayıb yetirsin millətivə
Millətin oxuyub bacarsın dərdlərini çözməyə
     Xalqımızın milli şüuru dirçəkləşməkdədir
     Sənin göstərdiyin düşüncə gərçəkləşməkdədir
7    
Sən becərdin bütöv Ayərbaycan* ideyasın
Aşıladın xalqımıza özgürlüyün** havasın
Qoşdun, yaratdın böyləcə xalqımız anlasın
     Otay ilə butay vahid bir candır
     Adı odlar yurdu Azəbaycandır
     * - ( Şairin yazdığı Otay Butay Vətəndir adlı kitab)
  * * -  İstiqlal, azadlıq
8
Qarabağın işqalını gətirdin gündəmə
Bir milyondan çox qoçağı yaşayır sürgündə
Başçılarımız  yeyib-içib yatır əyləncədə                          
     Yazdın, yaratdın xalqın oxuyub anlayacaq
     Tərbiz ilə Qarabağımızı kim qurtaracaq? *
      *- (Şairin yazdığı kitabın adıdır)
9    
Uyqarlaş adlı kitabın çıqdı ışıq üzünə
Haq nədir, haqlı kimdir söylədin millətivə
Bu Firdosuçular* nə gətirib vətənimizə?
     İnsanları çağdaş, mədəni olmağa çağırdın
     Öz haqlarını tanıyıb qorumağa çağırdın
   *- Irqıçı Firdosuçular
10
Sən bizə örnək olub yol göstərdin millətivə
Dərdlərimizin səbəblərin göstərdin çözməyə
Sən getdin igidlərimiz çıxmalıdır bu düzləre
    Analar Baltacı Araz kimi igidlər doğmalıdır
    Yurdumuzu, xalqmızı bu durumdan qurtarmalıdır
11
Məktəbi bitirdin memar olasan
Vətənində ev tikmədə ustad olasan
Oxudun, yazdın vətənini qurtarasan
     Azərbaycanı qurtarmağa səndən bizə 3-əsər qaldı
     Kimlər qurtuluşa inanıb adıvı xalqımıza yaydı?
     Eldar Güneyli
     23.01.2014
http://www.otay-butay-vetendir.com/
*
******************************************

 

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

       1

Güneyində Urmu gölün susuzladırlar

Ana vətənin gurudub duzlaşdırırlar

Xalqın evin-eşiyin əlindən alırlar

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

2

Xalqımızı işsizlikdən yurdunu satdırırlar

İş üçün farsistana sığadıb vətənindən ayırırlar

Kürdləri yerləşdirib şimali kürdistan yaradırlar

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

3

Biliksizlikdən xalqımız fars kültüründə əriyirlər

Xalqımız yuxlayıb oyanmaq istəmyirlər

Səbəblərini düşünməyən köklərindən kəsilirlər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

4

Məktəbdə uşaqların asimiləşdirirlər

Onları özgə diliylə gəlişdirirlər

Varlığımızı yer üzündən silirlər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

5 * - gəlişmə

Dağların, çayların, ataların və anaların

Adların dəyişib farsca adlandırirlar

Adina təməddün* deyib bizləri alçaldırlar

(başqa xalqıları soyqırima məruz qoyurlar)

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

6

Novruz bayramında fars dilliləri təbrik edirlər*

Başqaları zir-zibil** sayıb kimliliyin silirlər

Bizimkilərə ar olsun farslara quyruq olmaq istəyirlər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 *- Iran Prezidentlərindən sohbət gedir

**- xəso xaşak (Prezidet Ehmedinajadın deyişi)

 

7 

Gələcəkdə*  fars dilini  gəlişdirmək istəyirlər

Başqa dilləri  Iran xəritəsindən silmək istəyirlər

( Israil dövlətinidə dünya xəritəsindən silmək istəyirlər)

Nə yazıq bizlərə farscanı ləhcəsiz öyrənmək istəyirlər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

*(20 illik dövlət programı)

 

8

Bizim vergiləriylə Əfğana, Tacikə TV açırlar

Fars dilini təbliğ etməyə  imkan yarardırlar

Başqa dilləri yasaqlayıb insan haqlarından danişırlar

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

9

Torpaqlarımızı bölüb yadlara verirlər

İşsizlikdən xalqımızı sürgün edirlər

Sürgündə başqa kültürlə manqurt edirlər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

10

Farbrikaların Azərbaycanda kapadırlar

Yeraltı sərvətin farsistana daşıyırlar

Farsistanda yerləşdirb yaradırlar
Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

11

Aydınların asimiləşib manqurtlaşiblar

Uşaqlarıyla farsca danışıb yazışırlar

Nə yazıqlar olsun köklərindən ayrılırlar

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

 

12

Toy, düyünlərində fars mahnısıyla hallanırlar

Görəsən nə üçün farslara yaxınlaşırlar?

Əlbəttə ki kökündən qopanlar satqınlaşırlar

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

13

Niyə irqiçi firdosuşular bizə tərs yanaşırlar?

Olmaya irqiçi olduqlarını başqalarinda arayırlar?

İnsan haqların pozub, özlərini haqlı sayırlar

Belə də iş olar? üz deyir dəllək qayişı

Bunlara nə desən, gərçək yaraşırlar

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

14

İrqiçi firdosuçular 2500 öncədən söyləyirlər

21-ci əsirdə eynı imperya qurmaq istəyirlər

Utanmayıb özlərini çağdaş insan göstərielər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

15

İrqiçi firdosuçular bilməlidirlər

Beyinlərin geridən silməlidirlər

Çağdaş insan haqlarını görməlidirlər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

16

2500 il öncədə tarix yaratdılar

Firuteşlərin burnun kəsib asdılar

Bistun daşlarında bu işlərin yazdılar

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

*- Cinayətlərin

 

17

İrqiçi firdosuçular cinayətlərinə fəxr edirlər

Ənuşirəvan,  Kuruş kimi  cinayət edənlər

Bugün adil adlanıb kəbirdə deyirlər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

18

Geçmiş 1200 il türk tarixin adın silirlər

Fars tarixi adlandırıb millətinə yem verirlər

İngilis gücü ilə damad olub bizlərə höküm edirlər

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

 

19

 

Tariximizdə Tomris kimi cəngavərlərin var

Qatil kuruşlara öz qanını yedidənlərin var

Ayaq üstə durmağa  böyük xalqın var

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

20

Sənin tarixində böyük ziyalıların var

Baltacı Araz kimi istiqlalçı şairlərin var

Vətənin qurtuluşuna yazmış 3- ciltdə əsərin var

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

21

"Azərbaycan hamilədir istiqlala"

"Uyqarlaş" ilə "Otay butay vətindir" kitablar

Azərbaycan övladına qalmışdır şairdən yadigar

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

22

Sənin 40 milyon igid qoçağın var

Milli şüur və istiqlal üçün yazılmış əsərin var

Bunları tiorizə edən Baltacı Araz kimi memarın var

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

23

"Azərbaycan hamilədir istiqlala"!*

Adından bəllidir nə lazımdır Azərbaycana?

Rəzalətdən qurtulsun yetişsin kama

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

*- şairin yazdığı adlı kitab

 

24

"Uyqarlaşı" oxuyan yetişər bugünki çağa

Oyrənər öz ayağı üstündə durmağa

Qurtarar təhqirdən ana bacısını Azərbaycanda

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

25

"O, tay Butay vətəndir", adindan bəllidir

Param-parça olmuş  bir xalqın, Vətənin dərdidir

Bu üç əsərin memarı Baltacı Araz şairdir

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

26

Biz bugün milli şüura silshlanmalıyıq

Taptalanmış haqqlarimızı zalımdan almalıyıq

Öz ayağımız üstündə durmağa layiq insanlarıq

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

27

Milli şüura silahlanmaq üçün

Haqqlarımızı tanıyıb almaq üçün

Baltacı Araz şairi tanımalıyıq

Vətənimizi, Xalqımızı əsarətdən qurtarmalıyıq

Azərbaycan igidi nə yatıbsan ayağa dur

 

http://www.otay-butay-vetendir.com

 

   

 Eldar Güneyli

     16.01.2014

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn