معرفی کتیبه اسکندر با نام جعلی کوروش- ارسلان قشقایی

هر ایرانی کم و بیش نامی از کتیبه استوانه ای منسوب به کوروش شنیده که از آن بعنوان اولین منشور حقوق بشر یاد میکنند. اما تاکنون کسی به بررسی صحت و سقم آن بطور جدی نپرداخته. در آن کتیبه استوانه ای شکل قسمتهایی بمرور زمان فرسوده و از بین رفته اند. یکی از قسمتهایی که فرسوده شده، نام صاحب کتیبه است و از روی حدس و گمان و شاید هم بخاطر بده بستانهای سیاسی آنرا به نام کوروش جعل کرده اند ولی امروز ما اثبات میکنیم که آن کتیبه استوانه ای متعلق به اسکندر مقدونی است.
در کتاب «آنابسیس الکساندر» نوشته شده توسط آریین (آریانوس) یونانی، فصل سوم، وقتیکه اسکندر وارد بابل (شهری بین دجله و فرات) شد، چنین مینویسد:
He (Alexander) commanded the Babylonians to rebuild all the temples wich Xerxes had destroyed, and especially that of Belus, whom the Babylonians venerate more than any other god.  
ترجمه چنین است که: اسکندر به مردم بابل دستور داد تا معابدی که توسط خرخش (خشایار نوه کوروش) تخرب شده اند را از نو بسازند. علی الخصوص معبد بلوس (بعل) را که بیش از بقیه خدایان (بتها) مورد احترام مردم بابل است.
قسمتی از کتیبه منسوب به کوروش چنین است:
31. ... the sanctuaries across the river Tigris - whose shrines had earlier become dilapidate and the gods who lived therein,
32.and made permanet sanctuaries from them I collected together all of their people and returned them to their settlements.
35. every day before Bel and Nabu, ask for a long life for me ....
خلاصه ترجمه چنین است: در مکانهای مقدس کنار رود دجله (بابل) که معابدشان قبلا ویران شده بود و خدایان (بتها) داخل آن زندگی میکردند؛ برای آنها معابد جاویدان ساختم ... تا بعل و نبو (نام بتهای بابل) بر من طول عمر عطا نمایند
تشابه دو متن بسیار زیاد است. در هر دو منبع یعنی «آنابسیس السکاندر» و همینطور «کتیبه منسوب به کوروش»  مدعی هستند که معابد بابل تخریب شده بودند و اسکندر یا کوروش آن معابد را بازسازی کردند تا خدای (بت) بزرگ یعنی بعل راضی شود.
ملاحظه میشود که کوروش معابد بابل را بازسازی نکرده بود بلکه برعکس، معابد بابل توسط نوه کوروش، یعنی خرخش (بغلط خشایار تلفظ میکنند) ویران شده بودند که اسکندر آنها را بازسازی کرد.
جالب است بدانیم که پسر یکی از ژنرانهای اسکندر بنام «آنتیوخوس اول» که بعدها پادشاه سلوکی شد، هشت کتیبه استوانه ای در معبد «نبو» بابل از خود به یادگار گذاشته که از قضا در همان جائی است ادعا میکنند کتیبه کوروش را یافته اند!!
یکی از کتیبه های «آنتیوخوس اول» را با کتیبه منسوب به کوروش مقایسه میکنیم:
هر دو کتیبه به زبان بابلی نوشته شده اند
هر دو کتیبه در معبد «نبو» در بابل کشف شده اند
کتیبه آنتیوخوس تماماً سالم است و تعداد کلمه های ترجمه شده آن حدود 350 کلمه است، در حالیکه بیش از نیمی از کتیبه منسوب به کوروش تخریب شده ولی تعداد کلمه های ترجمه شده آن حدود 1000 کلمه است!!
در حالیکه هر دو کتیبه به یک زبان نوشته اند، و بیش از نیمی از کتیبه منسوب به کوروش از بین رفته است، چطور ممکن است که تعداد کلمه های ترجمه کتیبه منسوب به کوروش 3 برابر کتیبه آنتیوخوس باشد؟! و برای آنکه کسی متوجه این شارلاتان بازی نشود، عکس قسمت تخریب شده کتیبه منسوب به کوروش را همیشه سانسور میکنند!!
جالب است بدانیم که بعضی از دانشمندان قوم فارس موفق شده اند تازگیها قسمت تخریب شده کتیبه منسوب به کوروش را هم بخوانند و لابد باید آنرا به ترجمه 1000 کلمه ای اضافه کنیم که در آنصورت شاید متن کتیبه منسوب به کوروش دهها هزار کلمه شود!!
برای مطالعه قسمت از بین رفته کتیبه منسوب به کوروش می توانید به لنیک زیر مراجعه کنید:
مطلب مضحک تر آنجاست که مدعی هستند کوروش، زرتشتی بود ولی در کتیبه مذکور، کوروش برای خشنودی بتهای بابل مانند، بعل، نمو و مردوک، بتکده میسازد و امیدوار است که آن بتها برایش طول عمر عطا کنند!!
برای مطالعه کتیبه های آنتیوخوس یونانی میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
برای مطالعه متن کامل استوانه منسوب به کوروش میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
تهیه و تنظیم از ارسلان قشقایی
فیس بوک قشقایی سسی


katibe
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn