عباس لسانی سمبل چهره استعمار زده آزربایجان- ارسلان کامرانی

عباس لسانی از شخصیتهای بارز آزربایجان به خاطر فعالیتهای مؤثر مدنی خود بارها و بار با تحمل مجازاتهای ناروا و ظالانه حاکمان مغرض و انسان ستیز به خوبی توانسته لیههای تو در توی و پیچیده مظالم اعمال شده بر ازرباجان را انعکاس دهد.عباس زندانی چهار فصل حرکت آزادیبخش ملی آزربایجان جنوبی شده است.سطر سطر حرفا ،نوشتهها ،مقاومتها ،جسمم و روح رنجور و زجر کشیده از ش ّلق نژادپرستانه حاکمان زمین و آسمان آزربایجان ،دفاعیات و اظهارات شجاعانه او در سلولهای انفرادی بازجویان بیرحم او ناجوانمرد و در پروندهها و دادمانامههای بیدادگرانه بهترین توصیف کننده وضعیت نابسامان ،تاراج شده و تبعیض آمیز آزربایجان میباشد.او زمانی با عدم قبول دفاع و نوشت به زبان استعمار فریادگر جنوساید زبانی فرهنگی و زندانی بودن بیش از سی میلیون تورک آذربایجانی میشود.با مقاومت و نافرمانی مدنی مثال زدنی در عدم پذیرش مجازات غیر انسانی و قرون وسطائی ش ّلق تلش میکند باری از گرده خمیده آزربایجان بکاهد.با تحمل تبعید در مرکز و سمبل استعمار فارسی(یزد) وضعیت تبعیدی و بیگانه سازی شده ،فرهنگ،زبان، جغرافیا ،نام و جسم و روح آزربایجان و انسان آذربایجانی را به نمایش گذارد. و زمانی دنده شکسته عباس در مقابل مسجد (قره باغ)سرچشمه پوشالی بودن واا اسلم و و شیعه گویانهایی میشود که دست در دست ارمنی اشغالگر سرزمین و اماکن مقدس اسلمی تبدیل به خوک دانی کرده اند.فاسدان و ناپاکانی که با پیچیدن در لباس استحمار،سال هاست به استعمار دینی، فرهنگی، اقتصادی و روحی ملت آزربایجان مشغولند.وقتی نژادپرستی ،توهین، کین و تبختر چهره کریه خودرا بشکل آشکار از کانال رسمی -دولتی با تشبیه ملت تورک به سوسک با شنیعترین صورت ممکن نشان میدهد باز عباس لسانی به یکی از چهرههای پیشرو و تاثیر گذار قیام ملی یک خرداد ۱۳۸۵ تبدیل میشود. دیگر وقتی استعمار با خشکاندن عمدی قلب تپنده آزربایجان(دریاچه ارومیه)صورت جنون بخود میگیرد ،برخورد استعمار با عباس لسانی هم جنونی تر میشود.چراکه که خیانت به انسان ، خیانت به طبیعت دیگر آن منکری نیست که حتا بیتفاوتترین موجود انسانی را هم به واکنش و ندارد. انتظار بیحرکتی از انسانی مثل عباس لسانی در مقابل چنین جنایت هولناک طبیعی که میرود هیات ۳۵ میلیون تورک آذربایجانی را تباه کند خود جنایتی است دیگر هرچند همان طور که در بیدادنامه صادر شده بر عباس لسانی درج شده ،ایشان موقق به تجسم عینی آن واکنش انسانی خود نمیشود .اینجاست که ماتریکس وضعیت استعماری آزربایجان در چهره یکی از فرزندانش تکمیل شده و وظیفه انسان آذربایجانی را بر رهائی از آن حالت دوزخی نمایان میسازد. عباس را دستبند و پابند و.. هزران بند میزنید .کار شما بند درست کاران، بند زدن است نه بند باز کردن . به تبعیدی دیگر میاندیشید ولی بدانید که ماتریکس استعمار با تمام جزئیات ، راه حلها و برون رفتها به صورت واضح با دست خود شما آماده شده است.فرزندان آزربایجان با مقاومت ، ایثار، عقل سالیم و دور اندیشی تمام جدولهای تور استعمار را چنان پاره خواهند کرد که درس عبرتی برای عقب ماندههای قرین ۲۱ خواهد بود .اگر فکر میکنید میکنید موفق به ایجاد اختلف و شقاق بین فرزندان ازبایجان شده اید سخت در اشتباه هستید. بدانید که تمام ملت آذربیجان و فعالین فداکار حرکت ازدیبخش ملی پشت سر عباس لسانی هستند و کوچکترین حرکت غیرقانونی شما با واکنش جدی آنها مواجه خواهد شد
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn