دستگاه مانقورت¬یاب پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (1)- قسمت اول- اوجالان ساوالان

قسمت اوّل- نگاهی به ماهیت وعملکرد یکی از صدها شگرد سیستم اهریمنی، استعماری نژادپرستانه و ضد تورک پان ایرانیسم
شناسیک (تعریف) دستگاه مانقورت یاب
این بخش را به ناگزیر به پارسی سره، با آهنگ سخن اوستاد گرامی میرجمال الدین کزّازی بُزُرگ و سُتُرگ و ستبر برمی آرایم و سپند می گردانم تا نشانه ای باشد از سپندی و بلندی و هژبری و ستبری و سُتُرگی دارایی زبان ورجاوند و ارجمند و ارجومند و ارزومند پارسی ایرانی، آریایی، کوروشی و داریوشی جاودان و جاودانه و جادوانه: دستگاه مانقورت یاب یا به اصطلاح فرهنگستانِ زبون پارسی، خواجه غلامعلی حدّاد عادل یا به زبان ورجاوند و ارجومند پارسی سره "بنده علی آهنگر دادگر" پرپشم و دینمند آیینمند فارس پرست 24 عیار جُمهوری اسلامی ایران، "سامانۀ مانقورت یاب"، چیزی است همانند دستگاه فلزیاب یا گنج یاب، با همان کارایی و با همان کارکرد که برساختۀ مشعشع سامانۀ نژادپرستی ضد تورک پانفارس یا پان ایرانیسم ایران، ای مرز پرگهر و پر هنر، در 94 سال اخیر است. همان گونه که در کارکرد سامانۀ گنج یاب برمی خوانیم: این دستگاه دارای سنسورها (یا به زبان سپند پارسی) حسگرهای بسیار قوی است که با نام "سوپر سنسور" نامبردار گشته اند که به زبان مقدّس و سپند پارسی می شود "فرا حسگر". (از این که معادل "حس" (تازی اهریمنی) را به زبان توانا و سپند پارسی سره نتوانستم بَریابم بر من ببخشایید بزرگواران!). در شناسیک (تعریف) دستگاه فلزیاب چُونین برمی خوانیم:" دستگاه فلزياب وسيله ايست برای پيدا كردن اجسام فلزی پنهان شده در درون زمين، درون ديوار يا درون مواد ديگر". دستگاه مانقورت یاب پان ایرانیسم نژادپرست، تخم پرست، تخمه پرست و تخمک پرست پارسی- ایرانی هم چُونین کارکرد و خویشکاری (وظیفۀ) را دارد و از آن برای پیداکردن مانقورتهای فروشی (زبان فروش، هستی فروش، کیستی فروش، و بی گمان چیستی فروش!، پدر فروش، مادرفروش، پدربزرگ و مادربزرگ و پداران پدر و مادران مادرفروش!، پوست فروش، استخوان فروش، مغزفروش، اندیشه فروش، کِلک فروش!، خاک فروش، کشورفروش و در یک سخن همه چیزفروش) بهره برداری می کنند.
چگونگی کارکرد و کاربرد سامانۀ مانقورت یاب:
کارکرد (عملکرد) همه ایرانگراهای نژادپرست همانند عملکرد شیطان (ببخشید اهریمن) است: اهریمن بزرگ (اعظم: خداوندگار خداوندگاران و اوستاد اوستادان فراماسونر ضد تورک و ضد عرب انگلیسی و پارسی) با آن یک چشم تیز خود و با آن بینی عقابی تیزتر خود رنگ و بوی گناه را، یعنی زمینه و گرایش (مِیل) گناه را در برخی فرزندان آدم می بیند و همان را برمی گیرد و می آراید تا آدم آن گناه را انجام دهد، اهریمنان نژادپرست نیز دارای بینی و چشمان اهریمن بزرگ (استاد اظم و اکبر همۀ نژادپرستان همه پارس پرستان یا پان آریائیستها یا پان ایرانیستها) هستند؛ آنها بو می کشند، بی درنگ و همواره و همیشه دهانها را می بویند و هی بو می کشند؛ چشمان را با آن تک چشم اهریمنی شان که جز پارس و پارسی و کوروش و داریوش و هخامنش نمی بینند، به تیزی برمی نگرند تا درخششی از خودفروشی و شرف فروشی در برخی ترکان نشان شده (نامبردار گشته به مانقورت) ببینند و همانها را برمی گزینند؛ برمی کِشند و آنها را در آب و نمکِ اوستاد و کارشناس و هنرمند می پرورند تا در گاههای (زمانهای) درخور (مناسب) آنها را برای گفت و گو (مصاحبه) یا بازی در فیلم و سریال بربسازند و برآرایند و برآماسند و به سخن بربیاورند! . آری آری! چُونین است که مانقورتی پیدا (کشف) و هویدا و آشکار می گردد و سامانۀ ارجمند و ورجاوند "مانقورت یاب" چونین کار می نماید. این سامانه و دستگاه را به کار می اندازند؛ و راه می افتند و می گردند و برمی کاوند و در این کاوش خستگی ناپذیر و پیوسته و همواره و شبانروزی همیشه گنجهای نهان و پنهان ارجمند و ارزمند و ورجاند به نام نامی "مانقورت" برمی یابند و پیش دو چشمان میلیونها مردم (انسان) برمی نهند تا نمونه و انگاره ای باشد برای میلیونها آذری فاذری پارسی گشته وایرانی تخمه و پارسی نژاد که همانا و هرآینه هیچ بویی تخمی، کروموزومی، اوولی و حتی نمی از ترکان بدیشان نخورده است! و گوسپندوار از خواجه و شُبان پان ایرانیست خود فرمانبرداری می نمایند و بع بع می کنند و در مقابل تاراج همه سرمایه های انسانی، مادی و معنوی ملت تورک آزربایجان لب لب از لب نمی گشایند و گره بر پیشانی و ابروان نمی آرند و مانند گوسپندان خوب و پاک و سامان مند و ایرانی سره چرا می فرمایند و گوش می جنبانند و دم می گردانند و برای چون و چرا لب از لب بازنمی نُمایند!   
هدف از نمایش مفتضح مانقورتها در داخل و خارج از ایران در مجلات و رسانه ها و تلویزیونهای سیاسی ماهوراه ای
 عباس جوادی در تاریخ 17/05/1394 به برنامۀ "افق" تلویزیون ضد تورک صدای امریکا دعوت شد و آنجا اوج خباثت و رذالت خودش را در ضدیت با ملت تورک آزربایجان به نمایش گذاشت. اما چنان که در ادامه همین مقاله بدانها خواهیم پرداخت این اولین بار نیست که این تلویزیون استعماری به همراه بی بی سی فارسی از چنین شگردی برای تورک ستیری سوء استفاده می کنند. تلویزیون ضدتورک کوردپرست و نژادپرست و صلیبی صدای آمریکا برنامۀ افق، با عنوان "چندزبانی در ایران و جهان" از چند نفر دعوت به اظهار نظر کرده بود. شرکت کنندگان برنامه عباس جوادی (مانقورت ضد تورک) با عنوان "زبان شناس و خاورشناس" از پراگ، امیر کلان (یک فارس) با عنوان "پژوهشگر آموزش زبان" از کانادا بودند. طراحان برنامه با اطلاع از ذهنیت و رویکرد و تمایل شرکت کنندگان، از دیدگاهی سیاسی، برنامه را مهندسی کرده بودند: "امیر کلان" یک فارس جوان است؛ پژوهشگر آموزش زبان در کاناد است، با وجود فارس زبان بودن از حق آموزش زبان مادری به تورکها، کوردها، بلوچها ودیگر ملتهای غیر فارس زبان حمایت می کند و بر اساس شواهد علمی متقن و قوانین حقوق بشر و غیره درست مثل یک فعال حقوق ملتها حرف می زند. اما عباس جوادی یک مانقورت احقر است. ایران پرستی را بهانه ای قرار داده است تا حق مسلم بشری به میلیونها هموطن همزبان و همخونش داده نشود؛ سخنانش بوی قرمه سبزی سیاست و سفسطه و شیادی ژورنالیستی و دلیل تراشیهای مکارانه، دماگوژی و عوام فریبی و مصلحت جویی تهوع آور و ریش سفیدبازی و دایه مهربانتر از مادر شدن و امثال این استراتژیهای پلید شیطانی- نژادپرستانه به نفع ملت و نژاد حاکم پارس ایران و تماما به ضرر ملت تورک آزربایجان و تمامی ملل غیر فارس ایران می دهد و آن قدر سخیف است که من با وجود این که دندان شکن ترین و رسواترین جوابها را علیه آن دارم از ذکر آنها خودداری می کنم و به کلیت و روش شناسی استعمار می پردازم.
خوب آیا به نظرتان این مدل آشنا نیست؟ 200 سال سات که استعمار انگلیس و روس و سپس آمریکا و در کل استعمار صلیبی غرب در پی القای همین مفهوم است. در انقلاب استعماری مشروطه نیز مدل همین بود: طبق مهندسی افکار استعمار ضد تورک بریتانیا: شاه تورک قاجار نماد ترک بد (آدم بده سناریو) بود به تبع او کل تورکان ایران (اکثریت ایران) ملت بد و مسحق نابودی جریان بودند و امثال ملا میرزا حسین نائینی، محمد کاظم خراسانی، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی همگی ملا-سیدهای فارس فراماسون و نوکر انگلیس آدم خوبه جریان بودند و به تبع اینها برگزیده ملت فارس  ملت خوبه  و بلکه تنها ملت جریان بودند. به همین ترتیب بود که از رضا پالانی بی سواد خونخوار انسان خوار و تورک کش و لرکش قاتل جانی ددمنش یک اسطوره (آدم خوبه) ساختند و از سید جعفر پیشه­  وری قهرمان بزرگ دموکراسی و حقوق بشر و آیت و اسطوره انسان دوستی و افتخار کل اعصار و تمامی ابناء بشر یک دیو ساخته و می سازند. شیادی و شیطنت و فرشته را شیطان و شیطان را فرشته ساختن شگرد رسانه های صلیبی غرب از 500 سال پیش است. می بینیم که الگو Pattern و ساختار structure  یکی است و هیچ فرق نمی کند و استعمار صلیبی ضد تورک بر همان طبل قدیمی خود می کوبد غافل از این که "ما" با نور باطن (نور الله) باطنشان را مدتهاست دیده ایم و دستشان را مدتهاست خوانده ایم و با رویکرد افشاگرانه و روشنگرایانه خودمان ذهنهای ملت تورک و تمامی ملل حق طلب ایران را روشن و منور ساخته و می سازیم تا فردا روز، کورکورانه با شعارهای فریبنده شیاطین استعمارگر صلیبی غربی و پانفارسهای نوکر آنها، به بهانه دفاع از تمامیت ارضی ایران و امثال این شعارهای استعماری به جنگ حق طلبان ملت تورک آزربایجان نیایند و آلت دست سیستم راسیتی ضد تورک و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران و اوپوزیسیون شیاد نژادپرست آن در خارج از ایران و به ویژه استعمار صلیبی ضد تورک و کوردپرست آمریکا و انگلیس نشوند. اینجا ما یک مدل فکری داریم که تکراری است و سالهاست در تلویزیونهای استعماری دوغولوی ضد تورک بی بی سی فارسی انگلیس و صدای آمریکا تکرار می شود: تقابل بین تورک بد و فارس خوب، یا بهتر بگوییم تقابل انسان فارس خوب، دموکرات، طرفدار حقوق بشر و انسان تورک ضد دموکراسی و ضد حقوق بشر. تقابلی که مهندسی فکری تئوریسینها، ایدئولوگها و استراتژیستهای سیاسی صلیبی بازیگران استعمار در شوهای تلویزیونی تلویزیونهای به ظاهر دموکرات و در اصل فاشیست و راسیست آمریکا و انگلیس به طور دروغین، آن را "می سازند" تا افکار را برای تورک ستیزی و پارس پرستی و قتل عام ملت مظلوم تورک آزربایجان در آینده آماده و مستعد نگه دارند. غافل از آن "ما" می بینیم و می دانیم و افشا می کنیم و روشن می سازیم.
گفتیم که این الگو یا مدل تکراری است: قبلا نیز شاهد چنین شوهای نژادپرستانه بودیم. نمونه دیگر: تلویزیون استعماری نژادپرست ضد تورک بی بی سی فارسی، برنامه "تدریس زبان مادری" به تاریخ جمعه 13 مارس 2015 ( 13 اسفند 1393) ساعت 22:46 شب. شرکت کنندگان: فرج سرکوهی (نویسنده فارس زبان دموکرات و طرفدار آموزش زبان مادری به تورکان و دیگر ملتهای ایران) و در سوی دیگر: بابک امیرخسروی (مانقورت نشاندار و آموزش دیده ضد تورک ذاتی که با ترفند ایران پرستی افراطی و شوونیسم ضد تورک فارس عقاید راسیستی و ضد حقوق بشری و تورک ستیزانه خود را با سفسطه هایی مزخرف و موهن و بی پایه و مهمل عینا مثل عباس جوادی تئوریزه می کرد و آموزش زبان مادری به غیر فارس زبانها را مساوی با تجزیه ایران می دید). در برنامه ای دیگر در سالهای نه چندان دور من خود شاهد بودم که همین عباس جوادی مانقورت ضد تورک و ضد بشر (ترک بد) در یک سوی میز گرد برنامه بی بی سی فارسی بود و سعید پیوندی فارس زبان، کارشناس امور آموزش و پرورش از پاریس فرانسه طرف دیگر گفت و گو بود و طبق معمول این عباس جوادی ترک بد حرفهای بد بد و ضد حقوق بشر به نفع ملت فارس حاکم و پانفارسیسم و راسیسم پان ایرانیسم می زد و سیعد پیوندی فارس، به صراحت طرفدار آموزش بی قید و شرط زبان مادری به تورکان و دیگر ملتهای غیر فارس ایران بود و هیچ بهانه ابلهانه ای از جنس بهانه های پوشالی ضد بشری آقایان مانقورتها را نمی پذیرفت!! در برنامه ای دیگر این بار در صدای آمریکا، یک طرف میزگرد شاه آرتور، محمد ارسی یک مانقورت فاشیست ضد تورک پان ایرانیست فارس پرست نشسته بود و در طرف دیگر سیعد پیوندی و یک کورد هویت طلب (کورد خوب طبق الگوی معهود و معمول این دو تلویزیون که در عالم واقع بس کمیاب است!). آیا اینها همه اتفاقی است؟! یا این دو تلویزیون پربیننده استعماری در پی القای این ذهنیت فاشیستی- صلیبی ضد تورک و نژادپرستانه پارس پرست هستند که ما فارسها در کل، حتی جمهوری اسلامی ایران به طور اخص با کمال میل حق آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری را به تورکان می دهیم ولی تورکها خودشان آدم بد و ضد حقوق بشر از یک سو و یاران پرست دوآتشه پستان به تنور چسبان و دایه مهربانتر از مادر برای فارسها هستند که از زور ایران پرستی جان به جان آفرین تسلیم می کنند و علاوه بر این که نمی خواهند زبان خودشان را در مدرسه و دانشگاه یاد بگیرند، حتی حاضرند به خاطر این ایران خانم از زبان مادری و هستی و هویت و آداب و رسوم و ارزشهای ملی که سهل است، از مادر و خواهر و همسر و دختر و کودک خود که سهل است از جان و بدن و خون و ماتحت خودشان نیز (با عرض معذرت) بگذرند. نمونه اش را می خواهید بفرمایید این سه تورک: عباس جوادی، بابک امیرخسروی و محمد ارسی!!! بر ما ببخشایید یاران، موضوع چنان مسخره است و این سوژه ها و اربابانشان چنان رسوای خاص و عام که زبان من مثل نیروی گریز از مرکز به طرف طنز و هجو و مطایبه و هزل میل می فرماید. ای زبان! با ادب باش تو تورک اصیلی، اکبر عبدی مانقورت که نیستی!         
آری! تئوریسینها، ایدئولوگها و استراتژیستهای سیاسی ضد تورک جمهوری اسلامی ایران و اوپوزیسیون پارس پرست قلابی آن در خارج از کشور به ویژه در تلویزیونهای استعماری صدای آمریکا، بی بی سی پارسی، رادیو فردا و امثالهم دستگاه مانقورت یاب به دست، این دستگاه را به کار می اندازند و با دقت و حوصله راه می افتند و می گردند و مثل سگ تازی وفادار بو می کشند و چشم می گردانند و می چرخانند و هر جا سوپرسنسورهای دستگاه آلارم داد؛ یعنی کوچکترین نشانی و بویی و رنگی از ضدتورک بودن و هویت فروش و هستی فروش و زبان فروش بودن از یک مانقورت، مثل عباس جوادی، بابک امیرخسروی، محمد ارسی و دیگران پیدا می کنند، فوراً او را جذب و تطمیع می کنند؛ بادش می کنند؛ بادکنکش می کنند و هی فوت می کنند و فوت می کنند و از نظر حجم (و نه جرم و نه جرم حجمی!) بزرگش می کنند؛ القاب ساختگی دهان پر کن به او می دهند؛ اسم کارشناس، "زبان شناس، خاور شناس!" و امثالهم به او می دهند و به عنوان صاحب نظر، خاورشناسی، زبان شناسی و همه کس شناسی و همه چیز شناسی! و غیره در تلویزیونها سیاسی استعماری رسوا و روسیاهشان او را به عنوان نمایندۀ میلیونها تورک آزربایجانی معرفی می کنند و این مانقورتهای احقر ارذل اوباش به خودشان این اجازه را می دهند که خود را متولد آزربایجان، بچۀ تبریز یا "آذری" معرفی کنند و به جای میلیونها انسان تورک آزربایجانی زبان طلب، هویت طلب، اصل طلب و حق طلب حرف بزنند و نظر دهند و نظریه ببافند و سفسطه بازی کنند و سر و ته قضیه را – به خیال ابله شان- به هم آورند تا به 27 زبان زنده به دنیا اعلام کنند که در ایران و در آزربایجان جنوبی هیچ خبری نیست و همۀ تورکان مثل این مانقورت بچه های خوب و مطیع و رعیتهای مطیع و رام و مشغول چرا و بع بع هستند و در آزربایجان جنوبی هیچ آتشی در دلها و زیر خاکستر فشارها و سرکوبهای دهشتناک و بی امان رژیم جمهوری اسلامی ایران روشن نیست.
هجوم بی وقفه و بی امان به زبان، لهجه، هویت و هستی ملت تورک آزربایجان در داخل و خارج از ایران
اکبر عبدی یک مانقورت تعلیم یافته در دامان جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر ایدئولوگها، تئوریسینها و استراتژیستهای سیاسی- فرهنگی حاکمیت نژادپرست فارس پرست ارمنی پرست کوردپرست و در یک کلام ضد تورک جمهوری اسلامی ایران نمونه ای تمام عیار از یک مانقورت (تورک هویت باخته و فارس پرست شده و ضد تورک شده) اصلاً اهل روستای "آقا باقر" (آغا باغیر) از توابع اردبیل (مسیر شهر آب بَیگلی است و جالب این که از روستای پدری و مادری شان آن قدر متنفر و بیزار است که سال تا سال حتی یک بار، حتی در عزا و عروسی هم به دیدن قوم و خویش و اقوام خود نمی رود. این مانقورت نشاندار که در بازی در فلیمهای مزخرفی چون "اخراجیها" و با تقلید میمون­وار و تهوع آور و مسخرۀ لهجۀ تورکان آزربایجان و بازی در نقش یک لودۀ مسخرۀ استعماری در فیلمهای متنوع (نقش تیپیکال و نمادین تورک ابله مسخرۀ آلت سرگرمی و جک گویی و تفریح شاهزادگان نژاد اصیل پارس آریایی تهرانی که در اصل از نطفه و تخمۀ قاجاریان یا مؤسسان تهران هستند!) مهلک ترین ضربه ها را به هستی و هویت اصیل و زبان مادری و موجودیت تورکان آزربایجان به ویژه بیش از هشت میلیون تورک آزربایجانی ساکن در تهران و چندین میلیون تورک شهرستانهای بزرگ اطراف استان تهران و در کل همه تورکان ایران زده و می زند. اخیراً هرزه درایی اهریمنی این هستی باختۀ احقر بی هویت تهی شده از اصل و اصالت را در مصاحبه مشهورش دربارۀ خاطرات معنوی حج و مکه و عربستان و طلافروش عرب و میزان پرینسیپ و اخلاقش در عرب ستیزی نژادپرستانه را در شبکه 3 سیمای جهوری اسلامی ایران شاهد بودیم که البته و صد البته برای ما هویت طلبان پخش زنده این مصاحبه مشئوم، مغتنم بود. چرا که اگر هزاران نویسنده هویت طلب و حق طلب مثل من در هزاران مقاله هزاران مطلب دربارۀ ماهیت نژادپرستی پان ایرانیسم، صورت کریه حقیقی پان پارسیسم و تورک ستیزی و عرب ستیزی مانقورتهای فارس پرست می نوشتیم نمی توانستیم ماهیت "مانقورتیسم" را آن چنان که این مانقورت در عرض 5 دقیقه نشان داد، نشان دهیم و تبیین کنیم. آری آری! آنهایی که از مانقورت می پرسند: مانقورت یعنی اکبر عبدی و ماهیت مانقورت پان ایرانیست نژادپرست ضد تورک و ضد عرب همین است:
ناگفته پیداست که معنی ضمنی یا کارکرد ضمنی توهین امثال اکبر عبدی (مانقورت) به عربها اختلاف اندازی بین تورک و عرب است که آرزوی دیرینه استعمارگران صلیبی و پانفارسهای نوکر آنهاست. نکته دیگر این که این مسخره بازیها و لوده بازیها و دلقک بازیهای سالیان اکبر عبدی در تمسخر تورکان آزربایجان کاملا برنامه ریزی شده و طرحریزی شده است. او همان گونه که از مصاحبه اش با حسینی پیداست فارسی جعلی تهرانی را بدون لهجه تورکی می تواند صحبت کند، اما در نقشهای تلویزیونی و سینمایی برای تحقیر و تمسخر ملت تورک آزربایجان و برای دادن لعابی از تمسخر و تحقیر به ملت سرزمین مادری اش آن را به طور مصنوعی به کار می گیرد، کاملا برنامه ریزی شده، حساب شده، عمدی و همسو با سیاست کلان و عمیق نژادپرستانه و تورک ستیزانه جمهوری اسلامی ایران است و همسو با رسانه هایی مثل صبح جمعه رادیو تهران که هر هفته بی وقفه با تقلید مسخرۀ لهجه تورکان در این سی و شش سال سعی در متنفر کردن ملت تورک آزربایجان در تهران و سایر نقاط ایران از هویت اصیل چند هزارساله تورکی شان دارند و آسیمیله کردن و مانقورت کردن میلیونها تورک آزربایجانی، قشقایی، افشار و غیره هدف نهایی است.  
استراتژی روسی- چینی رژیم پانفارس جمهوری اسلامی ایران و استراتژی انگلیسی اوپوزیسیون پانفارس آن در مقابله با حرکت مقدّس ملی آزربایجان جنوبی
استراتژی رژیم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حرکت حق طلبانۀ میلیونها تورک آزربایجانی آزادیخواه و دموکراسی طلب و حق طلب که تنها حقوق مسلم و اساسی بشری خودشان را با مسالمت از آن می خواهند، استراتژی روسی و چینی با ماهیت سرکوب بی محابا و بی رحمانه، دستگیری، شکنجه، زندانی کردن فعالان حق طلب شاخص و ممتاز مثل عباس لسانی، سعید متین پور و لطیف حسنی و دیگر قهرمانان حرکت مقدس ملی آزربایجان جنوبی است. روسیه و چین نیز با ملل تورک دربند خودشان همین استراتژی وحشیانه را در پیش گرفته اند. این سرکوب بی رحمانه همراه با ایجاد خفقان و شگرد نفی و انکار کامل و مسکوت نگه داشتن موضوع با سکوت محض است. و جالب این که جکها و توهینهای وابستگان جمهوری اسلامی ایران به تورکها و عربها نیز طبق الگوی معهود خشن است: نمونه اش توهین اکبر عبدی به عربها و توهین مصطفی کواکبیان لات حزب اللهی به ملت تورک آزربایجان آن هم در سفر حج (!) که فیلمش و سندش در توییتر موجود است: خشن، بی محابا، احمقانه و سبعانه! اما قدرتهای صلیبی غرب به ویژه انگلیس و آمریکا با آن داد و هوار دموکرات بودن و طرفداری از حقوق بشر، در این زمینه استراتژی نرم شیطانی تر و شیادانه تر، مکّارانه تر و ریاکارانه تری اتّخاذ کرده اند: پیداکردن، برگزیدن، دست چین کردن مانقورتها با دستگاه فوق حساس مانقورت یاب، تعلیم و تربیت دراز مدت آنها در مراکز پرورش و مغزشویی خاص و آموختن شگردهای ژورنالیسم، رسانه داری، هدایت افکار و غیره به آنها، سپس استفاده از همینها در تلویزیونهای استعماری ضد تورک صلیبی خودشان، و دادن مسئولیتهای مهمی چون ادارۀ تلویزیونهای فارسی زبان و تورکی زبانی چون رادیو فردا و  "آزادلیق رادیوسو" (Azadlıq Radiyosu) به همین مأموران آموزش دیده و ضد تورک و ضد آزربایجان مانقورت. تئوریسینها، استراتژیستها و ایدئولوگهای نژادپرست همین قدرتهای استعماری ضد تورک غربی از همین مهره های فراماسون صلیبی ضد تورک مانقورت خودشان تحت عناوینی چون کارشناس علمی، صاحب نظر سیاسی ، فرهنگی، زبانی، خاورشناس و امثال این عناوین مسخره و توخالی به عنوان نمایندگان ملت تورک آزربایجان، درست بر ضد منافع ملی همان ملت سوء استفاده می کنند. این یک بازی شوم و به شدّت حساب شده نژادپرستانۀ ضد تورک استعماری صلیبی است. یک استراتژی شیطانی تر از استراتژی ابلهانه و خشن روسی- چینی.        
عباس جوادی یک مانقورت نشاندار و تعلیم دیدۀ تبریزی است که مانند اغلب مانقورتهای دوره دیده و آلت دست نژادپرستان صلیبی استعمار ضد تورک آمریکا و انگلیس شده است تا مقاصد و اغراض سیاسی پلید و نژادپرستانه آنها را جامه عمل بپوشاند. این مانقورت ضد تورک و ضد آزربایجان پانفارس که زبان فارسی را با فشارِ بی امان به شکم و امعاء و احشا، بدون لهجه و با نقّ و نوق و با قرّ و افادۀ و نیز ته لهجۀ روشنفکران نژادپرست ضدتورک پانفارس فارسی زبان صحبت می کند، پای ثابت برنامه های تحلیلی بی بی سی فارسی و صدای آمریکا دربارۀ "حق آموزش زبان مادری به ملتهای ایران ( به قول پانفارسها: به اقوام ایران) در مناسبتهایی مثل "روز جهانی زبان مادری" و امثالهم است، چند سالی است که توسط دستگاه وصف شده مانقورت یاب پانفارسهای فاشیست و پان ایرانیستهای راسیست خبیث کشف و در ویترین شیادیهای استعماری تلویزیونهای استعماری صلیبی ضد تورک ارائه شده و می شود.
نوشته های این مانقورت را به راحتی می توان با یک جست و جوی ساده در سایت تلویزیون صلیبی ضد تورک و پانفارسیستی ایران فردا به این آدرس خواند. به راستی آیا شیادانه تر و پا درهواتر از این به اصطلاح مقالات علمی (؟) در جایی می توان خواند؟ آیا اسم این نوشته ها شیطنت نیست؟ آیا امثال این شیاد که اسم محقق و پژوهشگر چنین آسمان و ریسمان به هم می بافند و با فرار به تاریخ و سیاسی کردن بحث تا از داده شدن طبیعی ترین و مسلم ترین حق بشری به بیش از 30 میلیون انسان زنده تورک آزربایجان خودداری کنند، کاری جز شیطنت می کنند؟ بهتر است نگاهی به نوشته های این مانقورت اعظم بیندازیم:
جالب این که تلویزیونهای نژادپرست پانفارس صلیبی ضد تورک صدای آمریکا و بی بی سی فارسی برای کوبیدن ملت تورک آزربایجان، که حق طبیعی و خدادادی خودشان را دربارۀ تحصلی به زبان مادریشان، تورکی آزربایجانی، از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می خواهند، از امثال عباس جوادی و بابک امیرخسروی بارها و بارها سوء استفاده می کند. عباس جوادی، این مانقورت بی هویت ضد تورک که در تورکیه و اروپا تحصیل کرده است و تمامی قوانین و مصوبه های کنوانسونهای حقوق بشر را دربارۀ حق تمامی ملل ایران از جمله ملت بزرگ تورک آزربایجان در آموزش و پرورش به زبان مادری شان، از جمله مواد  اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه تمامی مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق زبانیبه خوبی می داند، خود را به ندانستن و تجاهل می زند؛ یعنی دقیقا مانند یک نژادپرست پانفارس و پان ایرانیست شیطان، شیادانه، خبیثانه و رذیلانه تجاهل العارف می کند و برای عدم احقاق این حق به تورکان آزربایجان، علی رغم این که این حق به کوردها رسماً و قطعاً داده شده است، بهانه های سخیف ابلهانه می آورد. در حالی که حق آموزش به زبان مادری، لااقل در کنار آموزش به زبان مشترک (زبان تحمیلی فارسی)، حقی بشری و مربوط به حوزۀ حقوق بشر (و نه سیاست و تاریخ و...) است که نمی توان به هیچ وجه دربارۀ آن بحث کرد و اهمیتی که آموزش به زبان مادری دارای آن است، به حدی محرز و غیر قابل انکار میباشد که حتی مباحثه و مذاکره در خصوص آن نیز در تمامی مراکز و نشستهای سیاسی و فرهنگی و علمی جهان در کلیّه نقاط عالم امروزه به صفر تقلیل یافته است چرا که این امر، امری کاملا طبیعی و حقی کاملا مسلم و شیوه­ای کاملا متعارف، معمول و مقرّر به حساب می آید و در میان موضوعات مراکز بین­الملی به ردیف موضوعات unchallengable (غیر قابل چالش و مباحثه)  قرار گرفته است. موضوعاتی که حتی نمی توان دربارۀ آن چون و چرا کرد چه برسد به این که مثل عباس خان جوادی مانقورت ایرادها و بهانه بنی اسرائیلی در توجیه ندادن این حق مسلم به بیش از سی میلیون انسان تورک آزربایجانی، به نفع حاکمیت نژادپرست و ضد تورک و ضد انسان مذهبی جمهوری اسلامی ایران و نیز نژادپرستهای پان ایرانیست ضد تورک پارسی زبان خارج از کشور آورد.
 صحبت ما دربارۀ یک مانقورت حقیر خودفروخته زبان فروش، هویت فروش، وطن فروش، مادرفروش، پدرفروش همه چیزفروش و البته ابله نیست. صحبت مهم ما استراتژی نژادپرستان ایدئولوگ صلیبی ضد تورک تلویزیونهای بی بی سی فارسی و صدای آمریکاست که با آوردن مانقورتهایی مثل عباس جوادی، بابک امیرخسروی، محمد ارسی و دیگر مانقورتهای تعلیم دیده و معرفی آنان به عنوان نمایندۀ تورکان آزربایجان در پی القای این ذهنیّت غلط به ملتهای فارس و کورد و بلوچ و عرب و لر و گلیک و تالش و دیگر ملتهای ایران چنین هستند که انسان آزربایجانی در پی احقاق حقوق بشری خودش در زمینۀ زبان مادری تورکی خودش و دیگر حقوق اساسی بشری خودش نیست و همه آزربایجانیها مثل این مانقورتِ احقر احمق، همواره از وضع موجود در 93 سال اخیر راضی و خشنودند و به عنوان رعایای دعاگوی شاه و شیخ، تنها دغدغه و فکر و ذکرشان فقط و فقط تمامیت ارضی ایران پانفارس ضد تورک است. به عبارت دیگر پان ایرانیستهای پانفارس نژادپرست ضد تورک صلیبی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی همگام و همنوا با نژادپرستان ایدئولوگ و تئوریسینهای خبیث ضد تورک جمهوری اسلامی ایران با آوردن چنین مانقورتهایی و طرح چنین مسائلی می خواهند چنین به مخاطبان فارسی زبان یا فارسی فهم خودشان القا کنند که دادن حق آموزش به زبان مادری به تورکان آزربایجان مساوی است با تجزیه ایران و دادن این حق به کوردهای ایران مساوی است با تحکیم تمامیت ارضی و البته سماوی ایران! سؤال ما از ایدئولوگها و تئوریسینهای شیاد این دو تلویزیون نژادپرست ضد تورک این است آیا از بین ما میلیونها هویت طلب تورک آزربایجانی که طرفدار آموزش بی قید و شرط زبان مادری تورکی خودمان در مدارس و دانشگاههای شهرها و روستاهای کل آزربایجان جنوبی هستیم انسان کم است که یک مانقورت ضد تورک و ضد آزربایجان را دعوت می کنید؟! آیا در همان خارج از ایران امثال علیرضا اردبیلی، احمد اوبالی، محمودعلی چهرگانی، امیر مردانی، ماشاء الله رزمی، بابک چلبیانی وبسیاری از حق طلبان تورک آزربایجانی قحط هستند که شما با دستگاه کریه مانقورت­یابتان مانقورتهای فاشیست ضد حقوق بشر و ضد تورک تنفرآور را به عنوان الگوی ملت تورک آزربایجان جلوی ما میلیونها بینندۀ تورک و غیر تورک می گذارید؟ آیا شما چنان که ادعا می کنید، بی طرف و منصف هستید؟! باور کنیم؟!  
عباس جوادی مثل بابک امیرخسروی، محمد ارسی و سیدجواد طباطبایی و هزاران مانقورت ضد تورک پارس­پرست دیگر آلت دست نژادپرستان شیّاد ضد تورک صلیبی پان ایرانیست و پانفارس رسانه های ضد تورک داخل ایران (جمهوری اسلامی ایران) و رسانه هایی چون صدای آمریکا و بی بی سی فارسی شده اند و خواهندشد. صدای آمریکا این مانقورت را مسئول بخش تلویزیون صلیبی ارمنی پرست و ضد تورک و ضد آزربایجانی "آزادلیق رادیوسو" (Azadlıq Radiyosu) نیز کرده است که به زبان و لهجۀ تورکی آزربایجانی رسمی و با استفاده از یک عده مانقورت وطن فروش شمالی، صبح تا شام و شام تا صبح با ارائۀ تصاویر سرد و خشن و محیطهای سرد و سنگین سیاه وسفید از محیط درخشان باکو و آزربایجان شمالی، با فیلمبرداریهای دستی ناشیانۀ عمدی صداهای پس زمینۀ گوشخراش و عمدی و استادانه با لوکیشنهای کریه، با مصاحبه های حساب شده و عمدی با اقشار پایین جامعه آزربایجان شمالی و بزرگنمایی مغرضانه نارساییهای که هزاران مرتبه بزرگترش را رژیم پانفارس جمهوری اسلامی ایران جلوی چشم همین نژادپرستان پان ایرانیست خارج نشین بر سر ما ملت تورک آزربایجان جنوبی می آورد و هزاران شگرد رسانه ای شیطانی- صلیبی مغرضانه و خبیثانه دیگر سعی در ارائۀ محیط خفقان و دیکتاتورزده از آزربایجان شمالی قهرمان با آن همه پیشرفت مادی و معنوی و با آن همه آزادیهای درخشان که یک هزارم آن در ایران آریایی پارس –شیعۀ تنفرآور گریه مدار صلیبی ضد تورک نصیب ما تورکان آزربایجان نمی شود، دارد.
هدف استراتژیستها، ایدئولوگها و تئوریسینهای پانفارس از مانقورت یابی و مانقورت پروری
 استراتژیستها، ایدئولوگها و تئوریسینهای پانفارس با ماهیت مشخص صلیبی، ارمنی پرست و کوردپرست ضد تورک و ضد آزربایجان چه در تهران، چه در واشنگتن و چه در لندن همه یک کار می کنند: ضدیت بی امان و بی محابا با ملت تورک از یک سو و حمایت بی دریغ و خائنانه از ملل فارس و ارمنی و کورد از سوی دیگر. این یک ایدئولوژی نژادپرستانۀ صلیبی ضد تورک و ضد آزربایجان است و من به عنوان یک ملتچی تورک آزربایجانی که بیش از یازده سال است می اندیشم و تحلیل می کنم و در راه دفاع از ملت تحت ستم و تحت استعمار خودم، ملت تورک آزربایجان، قلم می زنم و دگمۀ کیبورد را می فشارم، این ترمها (اصطلاحات) خودم را بی دلیل به دست نیاورده ام. اصطلاحاتی مانند: استراتژیستها و تئوریسینهای ضد تورک پان ایرانیست، ایدئولوگهای پانفارس صلیبی و تئوریسینهای صلیبی ارمنی پرست و کوردپرست ضد تورک و ضد آزربایجان و امثال آن که توسط من و امثال من بارها استفاده می شوند آیینۀ تمام نمای ترمینولوژی سیاسی- فرهنگی ما است، هرگز اتفاقی نیست بلکه کاملاً دقیق و حساب شده و بر اساس مشاهده و تأمل و سند و مدرک و تحلیل و تبیین ذهن روشنگر و افشاگر ما و مبیّن صورت اصلی این نژادپرستان ضد تورک است. پانفارسهای صلیبی ضد تورک صدای امریکا و بی بی سی فارسی مثل نژادپرستان حقیر پان ایرانیست مجلۀ مهمل مهرنامه که سید جواد طباطبایی مانقورت را دعوت و عَلَم کردند و آن سخنان لمپنیستی را از دهان آن بادکنک خودفروشی و شرف فروشی  ضد منافع ملت تورک آزربایجان به نفع شوونیسم نژادپرست ضد بشر فارس از دهان او اعتراف کرفتند، با استفاده از دستگاه مانقورت یاب تند و تیز و حساس خودشان مانقورتها را کشف می کنند و کشف خواهندکرد وعباس جوادی، محمد ارسی، بابک امیرخسروی و امثال آنها را پس از معرفی و سوء مصرف مثل تفاله های بر صفحۀ سیاه و کریه تاریخ پر از خیانت و خباثت و جنایت خود تف و عُق خواهندکرد. نکته بس جالب این که هنگام دعوت از کوردها، نماینده ای وطن پرست و طرفدار حقوق بشر و روشن و منصف و باادب و با تربیت و پانکورد از کوردها دعوت می کنند و هنگام دعوت از تورکها مانقورتهای پان ایرانیست ضد تورک مشئوم و تهوع آور احقری مثل عباس جوادی را دعوت می کنند. آیا این کارها اتفاقی است؟ معنی این کارها به جز شیطنت و شیادی و هدایت افکار و مهندسی افکار و آرا چه می تواندباشد؟
معنی اش این است: ما با مکارترین، خطرناکترین، خبیث ترین، نژادپرست ترین و ضد انسان ترین و ضد تورک ترین نوع نژادپرستی زنده جهان سر و کار داریم: نژادپرستی ایرانی یا پان ایرانیسم و یا به عبارت دقیق تر با پان فارسیسم که عظم خود را برای نابودی کامل ملت بزرگ تورک آزربایجان و کل تورکان و تورکمنان ایران و منطقه و حتی جهان جزم کرده است. چرا که این مدموریت صلیبی- ماسونی است که استعمار خبیث صلیبی انگلستان از دویست سال پیش و از دوران ظهور قارچ گونه لژهای فراماسونری در هند و ایران بر عهده اش گذاشته است و هنوز هم با تمام قوای اهریمنی و رسانه ای و تبلیغاتی اش پشت این نژادپرستان نوکر صفت و مانقورتهای نوکر نوکر استعمار است. حا شما بگویید چاره چیست؟ چاره اش تنها و تنها بیدارکردن ملت خوابیده تورک آزربایجان و کلیه تورکان ایران (تورکمنان، قشقاییان، افشارها و غیره) است و بس با چه روشهایی. با روشهای ساده: صحبت کردن با مردم و بیدارسازی آنها، دیوارنویسیهای بی امان و گسترده، یعنی نوشتن شعارهای بیدار کننده و روشنگر و افشاگر بر تمامی دیوارهای شهرهای تهران، کرج، تبریز، اردبیل، قزوین، زنگان، اورمو، همدان، و کل شهرها و روستاهای تورک نشین آزربایجان جنوبی و کل ایران که شوونیسم استعمارگر پارس را به زانو درمی آورد، صحبت کردن بی امان و گسترده با تمامی اقشار ملت تورک آزربایجان، تهیه و رایت کردن سی دی های بیدار کننده و پخش شبانه روزی آن، پول نویسیهای گسترده، شعارنویسی بر صندلیهای اتوبوسهای خط واحد در شهرها، نوشتن و پخش اعلامیه های بیدارکننده به صورت ممتد و مداوم، به راه انداختن سایتها و وبلاگهای اینترنتی به ویژه در خارج از ایران، فعالیتهای اینترنتی (فیس بوک، توییتر، تلگرام و امثالهم به صورت گسترده)، نوشتن مقالات سیاسی فرهنگی اجتماعی بیدارساز و افشاگر مثل همین کاری من می کنم و انواع روشهای ابتکاری دیگر.  
گله جک بیزیمدیر. تانری بیزیملن دیر. یاشاسین آزربایجان. یاشاسین تورک میللتی
اوجالان ساوالان- دوشنبه 1394/ 07/ 20 برابر با    2015- 10- 12
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn