Güney Azərbaycan Sosial Demokrat Partisinin milli azadlıq və qurtuluş hərəkatımızda bir birliyin yaradılmasıyla bağlı düşüncəsi

Əziz yurddaşlar!
Dəyərli parti və qurum sorumluları! 
Güney Azərbaycan milli-qurtuluş hərəkatının qarşısında duran ən acil və zəruri məsələlərindən biri vətənimizin azadlıq və qurtuluşu uğrunda fars-İran dövlətinin işğalıçı və müstəmləkəçi siyasətinə qarşı mücadilə aparan bütün siyasi parti və qurmların bir çatı altında və Türk millətinin arzu və tarixi istəklərini özündə əks etdirən vahid bir platform əsasında birləşib, güc mərkəzinə çevrilməsidir. Tarixi zərurətdən doğan bu vacib məsələ, həm də zamanın tələbi olaraq Güney Azərbaycanın qurtuluşu üçün olduqca həyatı önəm daşımaqdadır.
Dünyanın dört bir yanında əsir millətlərin milli azadlıq və qurtuluş hərəkatının çaldığı gələbənin əsas amili və onun rəmzi, ancaq milli qüvvələrin arasında birliyin sağlanmasıyla həyata keçirilmişdir. Lakin nədənsə, milli hərəkatımızın son illərdə əldə etdiyi bütün uğur və nayiliyyətlərinə rəğmən parti və qurumlarımızın birlik məsələsinə laqeydliklə yanaşması və bu yolda atılan adımların yetərsiz olması, vətənimizin qurtuluşu uğrunda mücadilənin gəlişib güclənməsinin qarşısında, ciddi maneələrə səbəb olmuşdur.
Bu gün Güney Azərbaycan milli azadlıq və qurtuluş hərəkatı içində yer alan və çeşidli siyasi görüş və düşüncələrə və fərqli platformlara malik olan parti və qurumlar arasında bir birliyin yaranmaması təqdirdə, qələbəmizin əldə edilməsi mümkün olmuyacaqdır. Çünki biz, fars faşizmi adında və hazırda din paltarına bürünmüş və onu siyasətə alət edərək onun pərdəsi arxasında öz iyrənc və qorxunc üzünü gizlətmiş və eyni halda kütlənin  özəlliklədə sadə və əvam insanlarımızın təmiz duyğu və dini inanclarını tam şarlatanlıqla qullanan bir hiləkar, vəhşi və yırtıcı düşmənlə qarşı-qarşıyayıq.     
Bu birliyin təməlində ilk növbədə, Güney Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda mücadilə verən parti və qurumlar dayansada, böyük bir birliyə doğru atılan ilk addım olaraq, fərqli platformalar əsasında fəaliyyət göstərən bütün parti və qurumları öz içində birləşdirib böyük bir birliyin yaradılmasını özünün növbəti məqsədi sayır. Beləliklədə istiqlaliyyət uğrunda mücadilə verən təşkilatlar arasında bir birliyin yaradılması, böyük bir birlik üçün maddi zəmin yaradıb onun yolunu açmaqla yanaşı, bütövlükdə milli hərəkatımıza özəllkilədə içəridə müsbət təsir buraxıb v indiki durğunluq və sükutu pozaraq, az da olsa ruh düşgünlüyünü aradan qaldırıb və müəyyən dərəcədə onun canlanmasına səbəb olub və ona təkan verəcəkdir.
Gərçək budur ki, iran islam hakimiyyəti altında, həm də onun öz anayasası çərçivəsində, nəinki Azərbaycanın milli-mədəni haqlarını müdafiə edən bir parti və qurumun yaradılması, hətta sadəcə mədəni bir dərnəyin yaradılıb fəaliyyət göstərməsi belə böyük cürm və bağışlanmaz suç sayılır.  
Bu məsələ ilə bağlı tutulanlar, böyük təhlükələrlə qarşı-qarşıya gələrək dəhşətli işkəncələr və ağır həbs cəzalarına məhküm edilirlər. Buna aydın örnək, "Yeni Gamoh" qurumunun 5 qurucusunun yaxalanıb aylarca qeyri-insani işkəncələrə məruz qalaraq, hər birisinin 9 il ağır həbs cəzasına çatdırılmasıdır. Bu nədənlə də əsasən Güney Azərbaycanın azadlıq və qurtuluşu uğrunda fəaliyyət göstərən bütün siyasi parti və qurumları tam gizli və olduqca ağır və çətin şərtlər altında fəaliyyət edərək ümumiyyətlə xaricdə fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalmışlar. Bu səbəbdən dolayı, özəlliklə içəridəki bütün milli şəxsiyyətlər, milli fəallar və aydınlarımız haqlı olaraq əsasən xaricdə fəaliyyət göstərəməkdə olan bütün təşkilatların vahid bir platform əsasında  birləşməsini səbirsizliklə gözləməkdədirlər. Bu birliyin yaradılması günümüzün ən acil və milli hərəkatımızın ən vacib məsələsi kimi bütün insanlarımızın ən böyük arzu və istəklərindən biri sayılır.
Dəyərli təşkilat mənsubları!
Güney Azərbaycanın bir müstəmləkə olaraq, Fars-İran dövlətinin işğalı altında bu günki acınacaqlı durumunu və 35 milyonluq Türk millətinin 21-ci yüz ildə qul və kölə kimi onun əsarəti altında ölüm-qalım mücadilə verməsini dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, bütün siyasi parti və qurumlarımızdan və özünü milli fəal və aydın bilən hər kəsdən böyük bir sorumluluq tələb etməkdədir. Təəssüflər olsun ki, hazırda Güney Azərbaycan və milli-qurtuluş hərəkatımızı dünya çapında təmsil edə biləcək bir qurumun olmaması, hərəkatımızda bir boşluq olaraq onun ən böyük sorun və çatışmamazlığı sayılır. Bu məsələ, dünya ictimaiyyətinin bu coğrafiyada  böyük bir millətin var olması və onun acı taleyindən tamamilə xəbərsiz qalmasına səbəb olmuşdur. Bütün bu məsələlərin nəzərə alınması, bizi vaxt itirmədən və heç tərəddüd etmədən birliyə doğru getməyə  çağırır.
Bu boşluğu doldurub və bu sorumluluğu üstlənmək amacıyla 2006-cı ildə, Güney Azərbaycanın bir neçə siyasi qurum və milli şəxsiyyətinin təşəbbüsü nəticəsində "Milli Birlik Şurası" adında bir birlik yaransa da, onun da ömrü çox olmamış və nəhayət bir neçə iddialı və məqam düşgünləri olan şəxslər tərəfindən dağıdıldı.
Hazırda Güney Azərbaycanda milli şüur və milli hərəkatımızın gəlişib  irəliləməsinə rəğmən, ancaq sayımızı nəzərə aldıqda onu Ərəb, Kürd və Bəluç millətinin milli hərəkatı ilə müqayisə etdikdə onların, istər milli şüurun gəlişməsi baxımından, istərsədə təşkilatlanma və siyasi qurumlarının birliyinin  sağlanması baxımından, bizdən daha da çox irəlidə olmalarının önəmli səbəblərindən biri, bizim birliyimizin olmamasından irəli gəlmişdir.
Gərçək budur ki, kütləni yönəldib onu qələbədən-qələbəyə aparan əsas amil, düzgün və vahid bir strateji əsasında millətin bütün sinif və təbəqələrini özündə birləşdirib güvən və etibarını qazanaraq onun bütün amal və istəklərini özündə əks etdirən və uyğun bir platformaya malik olan geniş qapsamlı bir qurumdur. Bu qurum, kütlənin üzərində otoritəyə malik olub istədiyi və iradə etdiyi zaman onu ayağa qaldırıb etiraz yürüşləri həyata keçirir və zamanı gəldikdə kütlənin silaha sarılması göstərişini vermək gücü və qabiliyyətinə malik olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, kütlənin önündə, bütün milli qüvvələri özündə birləşdirən güclü və güvənə biləcək bir qurum olmasa o, hərəkət etməkdə tərəddüd edib bir addım belə irəli götürməz. 
Dəyərli milli fəallar!
Bütün bu gərçəkləri görüb və onlara laqeyd olmağa haqqımız yoxdur. Əcəba nə olmuş bizlərə?! Nədən biz bir araya gəlib birləşə bilmirik?! Baxmayaraq ki, istiqlal uğrunda mücadilə aparan parti və qurumlar arasında ciddi bir sorun yoxdur və fərqli taktiklərimiz olsada əsas amal və amacımız birdir və istəklərimiz tamamilə üst-üstə düşməkdədir.
Hazırda Amerikanın apardığı "Böyük Ortadoğu Projəsi" və onun mərkəzində yer alan "Böyük Kürdüstan layihəsi" və vətənimizin böyük bir hissəsinin də onun içində yer alması, özünü sorumlu bilən hər kəsi  belə bir ciddi təhlükəyə qarşı düşündürməyə bilməz. Bu gün bu geniş coğrafiyada din-məzhəb və çeşitli etnik qrup və millətlərin qarşı-qarşıya gəlib uzun sürən qanlı və dəhşətli çatışmaların planlaşdırılması, eləcədə İranın Atom məsələsi ilə bağlı siyasi proseslərin gedişatı və gözlənilməz olaylarların baş tutması, bizim hər cəhətdən hazırlıqlı olmağımızı tələb edib və ən başda Güney Azərbaycanın istiqlalçı parti və qurumları başda olmaq üzrə bütün siyasi qüvvələrini zaman itirmədən birləşməyə çağırır.
Qeyd edilməlidir ki, hər bir birliyin yaradılmasında Azərbaycanın milli mənfəətləri hər zaman və hər nədən üstün tutulmalı və burada şəxsi mənfəət yaxud bir partinin çıxarlarının üstünlüyünə əsla yol verilməməlidir. Birliyin yaradılmasında iştirak edən bütün parti və qurumlar, tam bərabər hüquqa malik olub və hər bir qurum öz istiqlaliyyətini saxlamaq şərti ilə birliyə üyə olub, heç bir təşkilatın başqa birisindən üstün mövqeyə malik olması yol verilməzdir.
Güney Azərbaycan Sosial Demokrat partisi, vətənimizin azadlıq və qurtuluşu uğrunda mücadilə aparan bütün siyasi parti və qurumlarını rəqib kimi yox, bəlkə bir-birinə arxa olan qardaş təşkilatlar olaraq görüb və hər zaman aralarında səmimi bir münasibət və gözəl ilişkilərin olmasınından yana olub. Biz, bunlarla birlikdə bağımsız olan milli şəxsiyyətlər və milli fəallarımızı da Azərbaycanın dəyərli varlıqları olduğuna inanıb və qarşılıqlı səmimi əlaqələrin olmasını vacib və zəruri bilirik.      
Güney Azərbaycan Sosial Demokrat Partisi, bütün parti və qurumları, həm də bu dəyərli insanları, milli hərəkatımızın binövrəsi və hər birisini onun ayrılmaz bir parçası olaraq görüb və onların arasında olan bəzi anlaşılmazlıqların çözülməsini, ancaq diyaluq və səmimi danışıqların aparılmasıyla ortadan qaldırılmasına inanır.
Hər bir toplumda, insanların fərqli əqidə, düşüncə, baxış, səliqə və fərqli dünya görüşünə malik olması tam normal və təbii olduğu kimi, onda olan siyasi parti və qurumların da bu fərqli özəlliklərə malik olması tam normal bir hal sayılır.     
Bu gün milli hərkatımızın içində gedən bəzi xoşa gəlməz olaylar və təxribatlar, bir-birimizə qarşı dostcasına  tənqidlərin olması yerinə düşmən kimi davranmalar, hərəkatımızı öz içindən sarsıdıb milli fəalların və ümumiyyətlə geniş kütlə içində mənfi təsirlər buraxaraq, ona böyük ziyanlar verməkdədir.
Güney Azərbayca Sosial Demokrat Partisi, belə bir təxribatların yol verilməz olmasını və onun hər kimin və  hər kimə qarşı və nə məqsədlə olmasına kəsinliklə qarşı olub və bu işləri Azərbaycan və bütövlükdə milli hərəkatımıza zidd olan təxribat kimi görür. Çünki, hazırda gedən bu təxribatlar və qarşılıqlı qara yaxmalar,  hər nədən öncə fars faşizmi başda olmaq üzrə bütün düşmənilərimizi sevindirərək onların dəyirmanına su tökməkdədir.  
Güney Azərbaycan Sosial Demokrat Partisi, cəmi yaxud şurayi bir rəhbəriyyətdən yana olub, bir şəxsin rəhbərliyi məsələsini özəlliklə şərq dünyasının geri qalmış zehniyyətinin qalıqları və onun təzahürü kimi görüb və onun keçmişə ayid olduğuna inanır. Bu məsələ, istər təşkilatçılıq baxımından, istərsə də gələcəkdə hakimiyyət məsələsində avtoriter və totaliter bir sistemə yol açmaqla yanaşı, bir şəxsin rəhbər olması təqdirdə onun səhvlərə yol verməsi və hətta xəyanət edib düşmən tərəfinə keçmə ehtimalının olması da nəzərə alınmalıdır. 
Güney Azərbaycan Sosial Demokrat partisi, vətənimizin bu tarixi həssas  mərhələsində üzərinə məsuliyyət götürən bütün siyasi parti və qurumlarını Azərbaycan naminə öz milli və tarixi vəzifələrini  yerinə yetirmək üçün birliyə çağırır. Biz, eyni halda özünü sorumlu bilən bütün dəyərli milli şəxsiyyətlərimizi, milli fəallarımızı və milli aydınlarımızı bir birliyin yaradılması təqdirdə, onu dəstəkləməyə və onun ətrafında sıx birləşməyə çağırır.
Babalarımız demişkən, tək əldən səs çıxmaz və güc birlikdən doğar!
Böyük bir birliyə doğru irəli!
Yaşasın Azərbaycanın azadlıq və qurtuluşu uğrunda mücadilə verən parti və qurumların birlik və bərabərliyi.
Güney Azərbaycan Sosial Demokrat Partisi!
11.01.2014
Dəyərli dostlar!
Sizi ürəkdən salamlayıb və Birliyin yaradılmasıyla
bağlı yazıda son dəyişiklər verməklə sizə göndərirəm.
sağolun sağlıqla qalın.
Dərin sayqılarla
Əhməd
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn